Mittetulundusühing Saarepiiga Koolitus tegutseb heategevusliku organisatsioonina avalikes huvides.

VISIOON

Meie visioon on olla professionnalne ja usaldusväärne koostööpartner peredele ja kogukonnale, aidates seeläbi kaasa parema ühiskonna loomisele.

MISSIOON

Tänase ühiskonna aktiivse liikmena soovime anda oma panuse laste hariduslikku ja kultuurilisse arendamisse täisväärtuslikuks ja aktiivseks kodanikuks homse ühiskonna kujundamisel.

PÕHIVÄÄRTUSED

koostöö – avatus

pühendumine – kvaliteet

hoolivus – usaldus

PÕHIEESMÄRGID

1.soodsate võimaluste loomine laste arendamisel otsustusvõimelisteks, loovateks ja elus hästi toimetulevateks isiksusteks;

2. kogukonna üldkultuuriline rikastamine.

Oma eesmärkide saavutamiseks tegutseb ühing järgmistes valdkondades:

1.2.1 väikelaste kooliks ettevalmistamine ja lasteaiateenuse pakkumine;

1.2.2 lapsehoiuteenuse pakkumine;

1.2.3 laste ja täiskasvanute koolitus esteetika, muusika, terviseõpetuse ja kehakultuuri valdkonnas;

1.2.4 kultuuriprogrammi pakkumine;

1.2.5 kultuuri-; spordi- ja heategevusürituste korraldamine.